Algemene voorwaarden – Jaaropleidingen

Voorwaarden tot deelname

 • Het aantal deelnemers is beperkt, tijdig inschrijven is dus aangeraden.
 • De deelnemer dient minimum 22 jaar te zijn.
 • Deelnemers aan jaaropleidingen voor therapeuten en hulpverleners beschikken over een minimale ervaring met hulpverlening.
 • De Educatieve Academie behoudt zich het recht inschrijvingen te weigeren indien zij de kandidaat niet geschikt acht.
 • Deelname gebeurt steeds op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. De Educatieve Academie is in geen geval aansprakelijk voor schade of kosten geleden door de student tijdens zijn aanwezigheid op of verplaatsing naar de Educatieve Academie.

Inschrijving

 • Geïnteresseerden in het volgen van een jaaropleiding melden zich aan door het online inschrijvingsformulier in te vullen.
 • Na aanmelding via de website ontvangt de kandidaat binnen enkele werkdagen een bevestiging van het secretariaat en een verzoek tot betaling van het voorschot.
 • Pas na de ontvangst van het voorschot is de inschrijving definitief.
 • Inschrijvingen verlopen in volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier én betaling van het voorschot.
 • Deelnemers die via kmo-portefeuille betalen, zijn vrijgesteld van de betaling van een voorschot. Voor hen geldt de aanmelding bij kmo-portefeuille als inschrijvingsgarantie.

Betaling

 • Het voorschot dient binnen de 7 dagen na inschrijvingsbevestiging van het secretariaat betaald te worden. Het restbedrag wordt betaald volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden in het inschrijvingsformulier.
 • Deelnemers die met kmo-portefeuille betalen, zijn vrijgesteld van de betaling van een voorschot. Zij dienen hun aanvraag tot kmo-portefeuille ten laatste twee weken na aanvang van de opleiding in.
 • In het geval van wanbetaling ziet de Educatieve Academie zich genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

Vroegboekkorting

 • Deelnemers van een jaaropleiding die inschrijven én betalen voor 30 april 2017, krijgen 10% vroegboekkorting op het volledige inschrijvingsgeld.
 • Deze korting geldt enkel voor deelnemers die ervoor kiezen het volledige bedrag voor 30 april 2017 te betalen, niet voor deelnemers die voor een gespreide betaling van 2 of 10 sessies kiezen.
 • Deelnemers die met kmo-portefeuille wensen te betalen, dienen hun aanvraag bij kmo voor 30 april 2017 in om aanspraak te kunnen maken op de korting.
 • Als de deelnemer voor een vroegboekkorting kiest, wordt deze automatisch op de factuur verrekend.

Annulering

 • Bij annulering van de inschrijving door de kandidaat ten laatste 5 weken voor de start van de opleiding, wordt een administratieve kost van €60 aangerekend. Bij een annulering vanaf 5 weken voor de start van de opleiding is de kandidaat het volledige inschrijvingsgeld aan de Educatieve Academie verschuldigd. Dit bedrag blijft gewaarborgd in de vorm van een krediet dat de kandidaat in het lopende of volgende academiejaar kan gebruiken om dezelfde of een andere opleiding aan te vatten. Bij stopzetting van de opleiding na de startdatum blijft de kandidaat het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd, het bedrag blijft niet gewaarborgd in de vorm van een krediet.
 • Een annulering van de inschrijving dient steeds schriftelijk te gebeuren.
 • Wanneer de Educatieve Academie een kandidaat niet meer kan plaatsen, wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald.
 • Wanneer de Educatieve Academie de opleiding annuleert, wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald.
 • In geval van ziekte van een docent of een andere reden van overmacht legt de Educatieve Academie een alternatieve lesdatum vast. Bij langdurige afwezigheid van een docent voorziet de Educatieve Academie een kwalitatieve vervanging.

Aanwezigheden

 • De student dient minstens 80% van de lessen aanwezig te zijn om het getuigschrift in ontvangst te kunnen nemen.
 • In geval van afwezigheid verwittigt de student het secretariaat en de docent.
 • In geval van afwezigheid bezorgt de student het secretariaat steeds een geldig bewijs van ziekte of afwezigheid.

Lesmateriaal en getuigschriften

 • Het lesmateriaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Educatieve Academie en vermelding van de bron.
 • De door de student gemaakte taken zijn intellectueel eigendom van de Educatieve Academie.
 • Om aan het examen te mogen deelnemen dient de betaling voldaan te zijn en de student te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in opleidingspapieren (de zogenaamde ‘gele papieren’ die iedere student bij aanvang van de opleiding ontvangt).