Algemene voorwaarden – Vierjarige Therapieopleiding

Voorwaarden tot deelname

 • Het aantal deelnemers is beperkt, tijdig inschrijven is dus aangeraden.
 • De deelnemer dient minimum 22 jaar te zijn.
 • De deelnemer dient een minimale ervaring met hulpverlening te hebben.
 • Deelname gebeurt steeds op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. De Educatieve Academie is in geen geval aansprakelijk voor schade of kosten geleden door de student tijdens zijn aanwezigheid op of verplaatsing naar de Educatieve Academie.

Intakegesprek

 • Geïnteresseerden in het volgen van de Vierjarige Therapieopleiding melden zich via het online inschrijvingsformulier aan voor een intakegesprek. Na deze aanmelding neemt het secretariaat binnen enkele werkdagen contact op om een datum voor het gesprek vast te leggen. Pas na een positieve evaluatie van het intakegesprek door de Educatieve Academie vindt de mogelijkheid tot definitieve inschrijving plaats.
 • Uitnodigingen voor het intakegesprek verlopen in volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier op de website.
 • Indien de kandidaat positief geëvalueerd is en de opleiding reeds volzet is, wordt de kandidaat op een wachtlijst gezet. Een plaats op de wachtlijst blijft één jaar geldig.

Inschrijving

 • Inschrijving voor de Vierjarige Therapieopleiding gebeurt door het ondertekenen van het deelnemerscontract na een positieve evaluatie van het intakegesprek.
 • De datum van ondertekening van het deelnemerscontract bepaalt de volgorde van inschrijving: deelnemers met een vroegere inschrijvingsdatum krijgen voorrang in het kiezen van de lesdagen op deelnemers met een latere inschrijvingsdatum.

Betaling

 • Het voorschot dient binnen de 7 dagen na ondertekening van het deelnemerscontract betaald te worden. Het restbedrag wordt betaald volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden in het deelnemerscontract.
 • Deelnemers die met kmo-portefeuille betalen, zijn vrijgesteld van de betaling van een voorschot. Zij dienen hun aanvraag tot kmo-portefeuille ten laatste twee weken na aanvang van de opleiding in.
 • In het geval van wanbetaling ziet de Educatieve Academie zich genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

Annulering

 • Bij annulering van de inschrijving door de kandidaat ten laatste 5 weken voor de start van de opleiding, wordt een administratieve kost van €60 aangerekend. Bij een annulering vanaf 5 weken voor de start van de opleiding is de kandidaat het volledige inschrijvingsgeld aan de Educatieve Academie verschuldigd. Dit bedrag blijft gewaarborgd in de vorm van een krediet dat de kandidaat in het lopende of volgende academiejaar kan gebruiken om dezelfde of een andere opleiding aan te vatten. Bij stopzetting van de opleiding na de startdatum blijft de kandidaat het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd, het bedrag blijft niet gewaarborgd in de vorm van een krediet.
 • Een annulering van de inschrijving dient steeds schriftelijk te gebeuren.
 • Wanneer de Educatieve Academie een kandidaat niet meer kan plaatsen, wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald.
 • Wanneer de Educatieve Academie de opleiding annuleert, wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald.
 • In geval van langdurige ziekte van een docent of een andere reden van overmacht voorziet de Educatieve Academie een kwalitatieve vervanging.

Aanwezigheden

 • De student dient minstens 80% van de lessen aanwezig te zijn om het getuigschrift in ontvangst te kunnen nemen.
 • In geval van afwezigheid verwittigt de student het secretariaat en de docent.
 • In geval van ziekte van een docent of een andere reden van overmacht legt de Educatieve Academie een alternatieve lesdatum vast. Bij langdurige afwezigheid van een docent voorziet de Educatieve Academie een kwalitatieve vervanging.

Lesmateriaal en examens

 • Het lesmateriaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Educatieve Academie en vermelding van de bron.
 • De door de student gemaakte eindwerken en taken zijn intellectueel eigendom van de Educatieve Academie.
 • Om aan het examen te mogen deelnemen dient de betaling voldaan te zijn en de student te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in opleidingspapieren (de zogenaamde ‘gele papieren’ die iedere student bij aanvang van de opleiding ontvangt).