Werkwijze

Interactionele Vormgeving biedt een integraal gespecialiseerd lesprogramma waarin de vier basiselementen persoonlijk werk, theorie, praktijk en supervisie, een coherent geheel vormen:

  • De persoonlijke ervaring speelt een belangrijke rol. Het ervaringsgerichte zal in de oefeningen en experimenten dan ook een grote plaats innemen.
  • Theoretische inleidingen en kaders worden geïntegreerd in het lesprogramma, aangevuld met opgegeven literatuur.
  • De theorie wordt afgewisseld met praktisch-technisch trainen, zowel in de grote groep, in subgroepjes, als individueel, steeds vanuit een actieve inzet en inbreng van de deelnemers.
  • Supervisie is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Begeleiderstijl ontwikkelen
Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de persoonlijke groei van de cursist. De klemtoon komt gedurende de loop van de opleiding steeds meer te liggen op de begeleidersrol: het therapeut worden en zijn.

Praktijkervaring
Vanaf het eerste jaar: werken in een oefen- en intervisiegroep.
Vanaf het tweede jaar: zelfwerkzame dagen in groepen en oefentherapie.
Vanaf het derde jaar: stage buitenaf onder supervisie en begeleiding van de stagebegeleider. Supervisie.
Vanaf het vierde jaar: vervolg stage en supervisie.

Literatuurstudie
Er wordt aan het begin van het cursusjaar een verplichte literatuurlijst gegeven. Er is een mondeling examen voorzien rond deze literatuur en het programma van het jaar.

Evaluatie
Als verwerkings- en evaluatieopdracht maken de cursisten gedurende het eerste, tweede en derde cursusjaar een verslag over de groei van hun inzichten en vaardigheden van het voorbije jaar.
De stafdocenten evalueren zowel aan de hand van gemaakte verslagen (literatuur- en zelfevaluatieverslagen) als op basis van de mondelinge examens en het functioneren tijdens het jaar. De oefentherapie (2de jaar), de cliëntbegeleiding (3de jaar) en de eindscriptie (4de jaar) worden betrokken bij de eindbeoordeling. Bij onvoldoende kwaliteit kan er gevraagd worden één, meerdere of alle onderdelen over te doen.

Eindwerk
De student dient ter afsluiting van het vierde jaar een eindwerk te schrijven en te presenteren voor publiek.

Toen ik voor het eerst, tijdens een boeddhistische retraite, kennismaakte met de formele meditatie van liefde en genegenheid, wist ik dat dit de kern was. Ik denk dat meer therapeuten met dit terrein bekend zijn dan we algemeen vermoeden.” Yalom.