Algemene Voorwaarden

De Educatieve Academie (EA) is gevestigd te Berchem, Patriottenstraat 35, met emailadres info@educatieve-academie.be. Alle communicatie dient aan deze adressen te worden gericht. De Educatieve Academie is een VZW & werkt onder ondernemingsnummer 0441257354.

 

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden regelen elke overeenkomst & dienstverlening tussen de Educatieve Academie en de klant. De klant wordt geacht ze te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst & dienstverlening die door de Educatieve Academie wordt aangegaan & uitgevoerd.

Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande.

De Educatieve Academie behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar algemene voorwaarden indien dit noodzakelijk blijkt om de dagelijkse werking van de academie te verbeteren.

De deelnemers aan (of de klanten van) de Korte Training ‘Hoogsensitief en Happy’, die online plaatsvindt, dienen ook de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Gebruikers- en specifieke voorwaarden van docente Enya Hooyberghs te lezen en te aanvaarden. Dit gebeurt via deze links:
Algemene voorwaarden
Privacy verklaring
Gebruikers- en specifieke voorwaarden

 

Deelnamevoorwaarden

Het aantal deelnemers is beperkt, tijdig inschrijven is dus aangeraden.

Deelname gebeurt steeds op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. De Educatieve Academie is in geen geval aansprakelijk voor schade of kosten geleden door de student tijdens zijn aanwezigheid op of verplaatsing van en naar de Educatieve Academie.

Voor de vierjarige opleiding & de jaaropleidingen dient de deelnemer minimum 22 jaar te zijn bij aanvang van de opleiding & een minimale ervaring met hulpverlening te hebben.

 

Corona – graag aandacht voor volgende punten 

  • Deelnemers dienen ons draaiboek ‘Veiligheidsmaatregelen bij fysieke activiteiten op de Educatieve Academie ten tijde van Coronavirus Covid-19’ te lezen en te volgen tijdens de opleidingen. Het draaiboek is hier te vinden.
  • Deelnemers die in het kader van ‘contact tracing’ in quarantaine moeten en hierdoor lesuren missen, verwittigen het secretariaat op info@educatieve-academie.be en bezorgen het secretariaat een officieel attest hieromtrent.
  • EA is niet verantwoordelijk voor het niet-naleven van de veiligheidsmaatregelen door de deelnemers van onze opleidingen.
  • Alle opleidingen gaan ‘live’ door in de gebouwen van de EA. De lesvorm kan echter aangepast worden ifv de door de regering opgelegde coronarichtlijnen. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzonderlijk kan een training naar een latere datum verplaatst worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

 

Inschrijvingsbeleid

Inschrijving voor de vierjarige opleiding

Geïnteresseerden in het volgen van de vierjarige Therapieopleiding melden zich via het online inschrijvingsformulier aan voor een intakegesprek. Na deze aanmelding neemt het secretariaat binnen de 14 werkdagen contact op om een afspraak in te plannen. Pas na een positieve evaluatie van het intakegesprek door de Educatieve Academie vindt de mogelijkheid tot definitieve inschrijving plaats.

Uitnodigingen voor het intakegesprek verlopen in volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier op de website.

Indien de kandidaat positief geëvalueerd is en de opleiding reeds volzet is, wordt de kandidaat op een wachtlijst gezet. Een plaats op de wachtlijst blijft één jaar geldig.
De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van het ondertekende deelnemerscontract en de betaling van het voorschot.
Deelnemers die via KMO-portefeuille betalen, zijn vrijgesteld van de betaling van een voorschot. Voor hen geldt de aanmelding bij KMO-portefeuille als inschrijvingsgarantie. Zij dienen hun aanvraag ten laatste 7 werkdagen voor de start van de opleiding in.

Inschrijving voor de jaaropleidingen en workshops/trainingen

Geïnteresseerden melden zich aan door het online inschrijvingsformulier in te vullen.

Voor sommige jaaropleidingen is er goedkeuring van de EA-docent nodig.

Na aanmelding via de website (en goedkeuring van de docent voor sommige jaaropleidingen) ontvangt de kandidaat binnen 14 werkdagen een bevestiging van het secretariaat en een verzoek tot betaling van het voorschot.

Een inschrijving via de website brengt betalingsverplichtingen met zich mee. Ook als jij je inschrijft voor een opleiding en annuleert voor je van ons de factuur ontvangt of voor betaling van je voorschot, zal je gehouden zijn tot het betalen van de administratiekost vermeld onder “annulering door de klant”.

Inschrijvingen verlopen in volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier.

 

Betalingsvoorwaarden

Vierjarige opleiding & jaaropleidingen

Het voorschot dient binnen de 7 werkdagen na inschrijvingsbevestiging van het secretariaat (bij de vierjarige opleiding betekent dit binnen de 7 werkdagen na ondertekening van het deelnemerscontract) betaald te worden. Het restbedrag wordt betaald volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden vermeld in de begeleidende brief of in het deelnemerscontract.

Facturen die na de vermelde betalingstermijn onbetaald blijven, zullen nauw opgevolgd worden. In eerste instantie door de Educatieve Academie zelf, na 2 verwittigingen wordt de schuldenprocedure overgenomen door een extern schuldvorderingsbedrijf. Extra dossierkosten hieraan verbonden worden verhaald op de deelnemer.

Bij een betaling in termijnen wordt de deelnemer geacht een doorlopende opdracht in te stellen.
Indien het de deelnemer is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

Deelnemers die met KMO-portefeuille betalen, zijn vrijgesteld van de betaling van een voorschot. Voor hen geldt de aanmelding bij KMO-portefeuille als inschrijvingsgarantie. Zij dienen hun aanvraag ten laatste 7 werkdagen voor de start van de training in.

Korte trainingen & workshops van meerdere dagen

Het voorschot dient binnen de 7 werkdagen na inschrijvingsbevestiging van het secretariaat betaald te worden. Het restbedrag dient ten laatste 7 werkdagen voor de start van de training te zijn voldaan.
Bij een inschrijving vanaf 7 werkdagen voor aanvang van de training dient het volledige cursusgeld in één keer betaald te worden.

Facturen die na de vermelde betalingstermijn onbetaald blijven, zullen nauw opgevolgd worden. In eerste instantie door de Educatieve Academie zelf, na 2 verwittigingen wordt de schuldenprocedure overgenomen door een extern schuldvorderingsbedrijf. Extra dossierkosten hieraan verbonden worden verhaald op de deelnemer.

 

Korte trainingen & workshops van één dag

Het volledige inschrijvingsgeld dient binnen de 7 werkdagen na inschrijvingsbevestiging van het secretariaat betaald te worden.

Facturen die na de vermelde betalingstermijn onbetaald blijven, zullen nauw opgevolgd worden. In eerste instantie door de Educatieve Academie zelf, na 2 verwittigingen wordt de schuldenprocedure overgenomen door een extern schuldvorderingsbedrijf. Extra dossierkosten hieraan verbonden worden verhaald op de deelnemer.

 

Vroegboekkorting

Voor sommige van onze opleidingen kan je genieten van een vroegboekkorting als je inschrijft en betaalt voor 30 april van het jaar van inschrijving.

Dat betekent ook dat je dit bedrag in 1 keer betaalt voor 30 april.

Dit kan je aanduiden bij het invullen van het inschrijvingsformulier. De vroegboekkorting is uitsluitend geldig voor inschrijvingen tot 30 april.

Hou er dus rekening mee dat indien de betaling niet voldaan is voor 30 april je een nieuwe factuur zal ontvangen voor het normale bedrag van de opleiding.

 

Hoe betalen?

Het inschrijvingsgeld wordt uitsluitend betaald door storting op het rekeningnummer van de Educatieve Academie (IBAN BE33 4045 0637 8246) met vermelding van de titel van de training, de volledige naam van de deelnemer & het factuurnummer.

In het geval van het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden ziet de Educatieve Academie zich genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

De factuur wordt altijd verstuurd via mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.

Hou er rekening mee dat het volledige bedrag steeds betaald dient te zijn voor de laatste lesdag. Is dit niet het geval, ontvang je geen certificaat van deelname of diploma.

 

Annulering door de student

Bij annulering van de inschrijving door de student tot 6 weken voor de start van een opleiding wordt een administratieve kost aangerekend van 10% van het inschrijvingsgeld met een minimumbedrag van 50 euro.

Bij een annulering vanaf 6 weken voor de start van de opleiding is de student het volledige inschrijvingsgeld aan de Educatieve Academie verschuldigd. Indien het een jaaropleiding of de vierjarige opleiding betreft, blijft dit bedrag gewaarborgd in de vorm van een krediet dat de student in het lopende of volgende academiejaar kan gebruiken om dezelfde of een andere opleiding aan te vatten.

Bij annulering van een korte training of een workshop wegens ziekte, en uitsluitend bij het voorleggen van een geldig afwezigheidsattest, blijft dit bedrag gewaarborgd in de vorm van een krediet dat de student in het lopende of volgende academiejaar kan gebruiken om dezelfde of een andere opleiding aan te vatten.

Bij stopzetting van de opleiding na de startdatum blijft de student het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. In dit geval blijft het bedrag niet gewaarborgd in de vorm van een krediet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Een annulering van de inschrijving dient steeds schriftelijk te gebeuren en gericht te worden aan de gekende adressen.

 

Annulering door de Educatieve Academie

Bij annulering door de Educatieve Academie wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

Een annulering kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht.

In geval van langdurige ziekte van een docent of een andere reden van overmacht voorziet de Educatieve Academie een kwalitatieve vervanging.

 

No show

Hou er rekening mee dat indien je niet aanwezig bent op een opleiding je steeds verondersteld wordt je ontstane betalingsverplichting na te komen. De factuur dient dus betaald te worden! We verwijzen graag nog eens naar het annuleringsbeleid dat je hierboven duidelijk omschreven terugvindt.

 

Aanwezigheid

De student dient minstens 80% van de lessen aanwezig te zijn om het getuigschrift/certificaat in ontvangst te kunnen nemen. Let op: om je recht op Vlaams Opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof niet te verliezen, mag je per trimester maximaal 10 % van de lessen ongewettigd afwezig zijn.

In geval van afwezigheid verwittigt de student het secretariaat op info@educatieve-academie.be. Je aanwezigheid is gewettigd wanneer je ons kan voorzien van een doktersattest of een officieel attest van je werkgever. (zie ook onze paragraaf mbt Corona bovenaan deze webpagina).

In geval van ziekte van een docent of een andere reden van overmacht legt de Educatieve Academie een alternatieve lesdatum vast. Bij langdurige afwezigheid van een docent voorziet de Educatieve Academie een kwalitatieve vervanging.

 

Lesmateriaal en examens

Het lesmateriaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Educatieve Academie en vermelding van de bron.
De door de student gemaakte eindwerken en taken zijn intellectueel eigendom van de Educatieve Academie.
Om aan het examen te mogen deelnemen, dient de betaling van het inschrijvingsgeld volledig voldaan te zijn.
Voor de vierjarige opleiding dient de student bovendien bijkomend te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de opleidingspapieren (de zogenaamde ‘gele papieren’ alsook het huishoudelijke reglement dat iedere student bij aanvang van de opleiding ontvangt en goedkeurt).

 

Klachten

Alle eventuele klachten dienen te worden gemaild naar info@educatieve-academie.be. Wij doen ons uiterste best hier binnen de 14 werkdagen op te antwoorden.

 

Privacy

Hoe de Educatieve Academie omgaat met jouw gegevens wordt uitdrukkelijk beschreven in onze privacyverklaring. Je kan onze volledige privacyverklaring hier lezen.  De Educatieve Academie beheert jouw gegevens zoals het een goede huisvader betaamt.

 

Jurisdictie

De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van de Educatieve Academie.