Organisatie

De Educatieve Academie is een vormings- en opleidingsinstituut gelegen in Antwerpen-Berchem. De organisatie biedt sinds 1989 een gevarieerde waaier van (bij-)scholingsmogelijkheden aan. De opleidingen, trainingen en workshops beslaan het brede terrein van de geestelijke en relationele groei. De Educatieve Academie biedt een vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving, Jaaropleidingen, Korte trainingen, Supervisies en Vormingen op maat voor hulpverleners en psychotherapeuten. Daarnaast geeft ze ook training specifiek voor leerkrachten.

JURIDISCHE VORM

De Educatieve Academie is juridisch een VZW (Vereniging zonder Winstoogmerk) naar Belgisch recht.
Algemeen adres: info@educatieve-academie.be

Algemeen directeur

Marco Alibertis

Oprichters en beheerders

Bruno Van den Bosch
Hilde Vleugels

Pol Van Helsen

BEROEPSVERENIGING

Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (V.V.T.I.V.)
Voorzitter: Sabien Jagers

MEDEWERKERS

Boekhouding: Lieven Tiebos en Stéphanie Van Hissenhoven

Administratie: Hajar Asad

Communicatie: Christophe Batens

Planning en Financiën: Stéphanie Van Hissenhoven

Cafetaria: Werner Bal

PROJECTMEDEWERKING

Buurtservice In de Weer vzw

DOELGROEP

De Educatieve Academie richt zich tot psychotherapeuten en allen die mensen begeleiden of een studierichting volgen die daar toe opleidt (psychologen, artsen, opvoeders, dramadocenten, onderwijzers, maatschappelijk werkers…). Tegelijkertijd is ze bestemd voor wie, ook buiten zijn beroep, belangstelling heeft voor zelfverwerkelijking: hoe we ons kunnen definiëren en ontplooien in relatie met anderen en als deel van het universum.

MISSIE

De Educatieve Academie wil een verbinding zijn tussen de verschillende stromingen in de psychotherapie en vertrekt van een integraal mensbeeld. Naast het oog voor het menselijke gedrag hecht de academie ook belang aan de innerlijke beleving van de mens. Naast de aandacht voor het unieke van iedere persoon, richten we ons ook op het collectieve, het gemeenschappelijke. We hebben oog voor de waarden, de betekenissen, de ethiek van de groep waarvan iemand deel uitmaakt, en voor de uiterlijk waarneembare interacties tussen de leden van een systeem. We streven ernaar een verscheidenheid aan praktische en theoretische kaders aan te bieden met de bedoeling het perspectief te verruimen en te verdiepen. De academie wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen met verschillende visies en achtergronden. Een centrum waar verschillen kunnen bestaan zonder te vervallen in onverschilligheid of respectloosheid.Wij willen (mensen opleiden die) “de mens” blijven zien achter “de ziekte” of “het probleem”. We zien het als onze taak om een draagvlak te scheppen waarin eenieder zelf antwoorden kan vinden op zijn meest wezenlijke vragen.Interactionele Vormgeving zoekt de balans tussen vorm aannemen (individuatie) en loslaten van fixatie op vaste concepten.

LOCATIE

De Educatieve Academie is gehuisvest in een oude sigarenfabriek. De infrastructuur en de leslokalen worden gestileerd (concept en realisatie) en van kunstwerken voorzien door beeldend kunstenaar Theo Dirkx.